دیوار باربر

  مشخصات دیوار باربر

دیوار بابر تولیدي شرکت به صورت رو به رو نمایش داده  می شود:  10-12- 8 D N5 ( C10-15-20-25-30-33) E5 R 

N5 پلی استایرن داخلی به ضخامت 5cm 

بتن به ضخامت هاي مختلف 

E5 : پلی استایرن خارجی به ضخامت  5cm

R8-10 میلگرد نمره 8 یا 10 یا 12 میلی متر 

عرض دیوارهاي باربر 120 سانتی متر می باشد. فاصله میلگرد هاي رزوه شده از هم در جهت طول و عرض دیوار 20 سانتی متر می باشد. 

طول (ارتفاع دیوار در ساختمان) با توجه به سفارش تولید می گردد. پلی استایرن داراي دانسیته 30 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

دیوار 10 سازه اي نمی باشد و براي دیوار باربر استفاده  نمی گردد. میلگرد هاي دیوار از نوع آجدار با تنش تسلیم حدود 400 N/mm² می باشد. 

کلیه دیوارهاي باربر به جز دیوار 10 C و 33 C  ، داراي دو spacer در هر طرف در پشت میلگرد قائم می باشد. ( هر  2spacer سانتی متر می باشد که میلگرد قائم در دو طرف ، 4 سانتی متر پوشش بتنی دارد.) در هر طرف در پشت میلگرد spacer یک c - دردیوار 33  c دوspacer در یک طرف و سه spacer در طرف دیگر در پشت میلگردقائم وجود دارد  (میلگرد قائم در یک طرف 4 سانتی متر و در طرف دیگر 6 سانتی متر پوشش بتنی دارد). - میلگردهاي قطري یا مورب در نردبانی هاي متوالی در یک ستون از چپ به راست و در ستون بعدي از راست به چپ قرار می گیرد. از cap - براي پیدا کرد  پایین دیوار، به فاصله آکس اولین لبه پلی استایرن توجه می کنیم که باید 10 سانتی متر باشد. - دیوارهایی که فقط از یک طرف، سقف بر روي آن می نشیند مانند دیوارهاي اطراف ساختمان، دیوار اطراف راه پله و آسانسور و ... داراي اختلاف ارتفاع می باشند که تفاوت برگ پلی استایرن بلند از برگ پلی استایرن کوتاه برابر است با ضخامت بلوك سقفی+ دال روي سقف، که بدیهی است تراز بتن ریزي دال سقف با برگ پلی استایرن بلند یکسان می باشد و این برگ قالب بتن ریزي دال سقف نیز می باشد. 

 

مراحل اجرای دیوار باربر

 ریشه گذاری دیوار در فونداسیون

ریشه گذاري دیوار طبق دتایل ریشه گذاري ارائه شده در نقشه ها که براي هر دیوار به صورت مجزا ذکر گردیده است اجرا می شود،

*بتن ریزي فونداسیون هاي سیستم هاي ساختمانی سوپر پانل همانند فونداسیون هاي ساختمان هاي دیگر می باشد.
 

نصب پانل دیواری

براي نصب دیوار باربر، یک ردیف ناودانی در یک طرف دیوار (در زیر پلی استایرن داخلی یا خارجی) به بتن فونداسیون با تفنگ میخکوب متصل می گردد. پس از آن، پانل هاي دیواري از کنج ها و سه راهی ها شروع به نصب می گردند و بعد از کامل کردن دیوار کنج ها و سه راهی ها از یک کنج یا سه راهی به سمت کنج یا سه راهی دیگر ( مطابق بر جهتی که ریشه گذاري کردیم ) نصب پانل دیوار را انجام می دهیم.

میلگرد گذاری دیوارها

میلگردهاي افقی بر طبق نقشه پس از نصب دیوارها در کنار هم از پشت میلگردهاي قائم، بر روي spacer اول  از کنار میلگرد قائم، عبورداده شده و توسط این
 spacer  محصور می گردند.
 میلگردهای قائم : در صورتیکه در تعدادي از دیوارها میلگردهاي مونتاژ شده در کارخانه به میلگردهاي تقویتی نیاز داشته باشند این میلگردها در محل پروژه به آنها اضافه می گردند
 

قالب بندی دیوارها

براي قالب بندي دیوارها در محل بازشو ها و دریچه ها در کنج ها و سه راهی ها می توان سیم قالب بندي را از  capهاي دیوار گرفته و پشت قالب محکم کنند. عرض قالب برابر با ضخامت دیوار (با احتساب پلی استایرن) در نظر گرفته می شود

 

ریشه گذاري دیوارها در طبقات

طول میلگرد ریشه طبقات برابر است با 2 برابر طول اورلپ (طبق نقشه) + ضخامت سقف (ضخامت بلوك سقفی+ بتن روي آن).

بتن ریزي دیوار

بتن ریزي دیوارها ، سقف وتیرها بصورت همزمان انجام گرفته که باعث پیوستگی ویکپارچگی بتن دیوار وسقف وتیر خواهد شد. بتن ریزي دیوارها در چند مرحله، وهربار حدود یک متر از دیوارها پرمی گردد و شایان ذکر است که بتن ریزي در هر مرحله در طول دیوارهاي ساختمان دور زده می شود . براي رعایت حداکثر ارتفاع سقوط بتن که در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ذکر گردیده، دریچه هایی در ارتفاعی از دیوار که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد ایجاد می گردد تا با  تخلیه بتن از دریچه، ارتفاع سقوط بتن محدود گردد . پس از پر شدن دیوار تا ارتفاع دریچه، با جایگذاري پلی استایرن بریده شده و قرار دادن یک ورق فلزي با ضخامت حدود mm 1.5 و با ابعاد بزرگتر از دریچه بر روي آن، و بستن کپ هاي دریچه بر روي دریچه و کپ هاي اطراف دریچه برروي ورق فلزي (براي این کار کپ هاي جدید و استفاده نشده بکار می رود )، به ادامه بتن ریزي از ارتفاع بالاتر ادامه می دهیم. (میتوان به جاي قرار دادن ورق فلزي بزرگتر، روشهاي دیگر قالب بندي را بکار برد و از کپ هاي اطراف دریچه، براي مهار سیم قالب بندي استفاده نمود) 

 

مزایای استفاده از دیوارهای باربر :

 • مقاوم در برابر زلزله، بر اساس آیین نامه 2800 و بتن در ایران (ابا)

 • مناسب برای پروژه های انبوه سازی

 • مصرف انرژی در سیستم سوپرپانل کمتر از 30% ساختمانهای متعارف

 • عدم محدودیت استفادعه تا 15 طبقه، بر اساس آیین نامه 2800

 • شبکه میلگرد نقطه جوش سه بعدی

 • سرعت نصب هر کارگر 20 دقیق به ازای هر متر مربع

 • عایق کامل صدا و حرارت مطابق با استانداردهای جهانی

 • امکان بتن ریزی در یخبندان و مناطق گرمسیری بدون نیاز به تمهیدات اضافی جهت عمل آوردن بتن

 • قابلیت اجرای نمای ساختمان بصورت خشک یا ملاتی

 • تحمل فشار بتن ریزی در ارتفاع طبقه بدون نیاز به پشت بند

 • کاهش ظرفیت لازم دستگاههای تاسیساتی نظیر بولر و چیلر

 • قابلیت استفاده جهت دیوار برشی و دیوار حائل زیرزمین ها در اسکلتهای فلزی یا بتنی