سقف

 
مشخصات سقف
ارتفاع سقف سوپر پانل متغیر بوده و از 20 تا 32 سانتیمتر تولید می گردد که ارتفاع تیرچه در آن از 16 تا 28 سانتیمتر fc28p تا سقفی 4 fc16p می باشد که به نام تجاري سقفی 4 p ارتفاع تیرچه و fc سفارش داده می شود که در این رابطه ضخامت قالب تیرچه می باشد.
عرض پانل هاي سقفی 60 سانتیمتر می باشد.
- طول پانل هاي سقفی وتمامی پانل هاي تولیدي شرکت سوپر پانل با توجه به سفارش تولید می گردد.
- داکتهاي نشان داده شده در شکل فوق براي عبور تاسیسات در تمام طول پانل تعبیه گردیده است.
- ناودانی هاي موجود در پانل هاي سقفی که با زیر پانل هاي سقفی همباد می باشند ، براي پیچ کردن نازك کاري هاي خشک مانند بردهاي گچی و ... ونصب سقف کاذب کاربرد دارد. این ناودانی ها تولید بلوك هاي سقفی تا طول 10 متر را ممکن می سازد.
پلی استایرن در بلوك سقفی داراي دانسیته 12کیلو گرم بر متر مکعب می باشد.
 
مزایای استفاده از سیستم پانل سقفی سوپرپانل:
 • حذف تیرچه سنتی و مراحل کار آن
 • امکان استفاده تا دهانه 10 متر با تیرچه تکی و عدم نیاز به تیرچه دوبل
 • قابلیت اجرای پس کشیدگی در دهانه های بلندتر از 10 متر و با هزینه ارزانتر از روشهای دیگر
 • عایق حرارتی کامل بدون ایجاد هیچگونه پل حرارتی
 • سرعت نصب هر مترمربع، 10 دقیقه به ازای هر کارگر
 • تولید شده از مواد خوداطفاء در برابر شعله (Self Extinguish)
 • سطح زیرین صاف، مناسب برای نازک کاری با روش های ملاتی یا تخته گچی
 • سهولت تعبیه شیار جهت عبور لوله های تاسیساتی
 • امکان عبور لوله های تاسیساتی از داخل المان سقف، بدون نیاز به سقف کاذب
 • دارای پروفیل پانچ شده جهت نصب تخته گچی، آویز، لوله های تاسیساتی و...

 

 نکات اجرایی سقف
 •  پایه هاي اطمینان (شمع ها) 

به منظور پایداري قالبها و عدم تغییرشکل تحت بارهاي ضمن اجراي سقف لازم است زیرقالبها به نحو مناسبی شمعبندي شود. فواصل شمع بندي (شمع هاي فلزي مخصوص سقف) در این روش قالب بندي در راستاي تیرچه در جهت اطمینان 150 سانتی متر و در جهت عمود بر راستاي تیرچه 120 سانتی متر می باشد، همچنین لازم است یک ردیف شمع در زیر کلاف عرضی وجود داشته باشد که باید در تقسیم فواصل شمع ها به این مهم توجه نمود.  

شایان ذکر است فواصل فوق براي سقف طبقات با ضخامت دال بتنی در حدود 5 سانتیمتر می باشد و در صورتیکه ضخامت دال بر طبق محاسبات بیشتر باشد (مثلا در سقف پارکینگ) فاصله شمعها کاسته می شود.
 • نحوه قرارگیري بلوك سقفی
 طول بلوك سقفی طبق سفارش برابر با طول دهانه آزاد (اندازه تو به توي دیوار باربر) به اضافه 10 سانتیمتر ( cm  5 ×2 )  می باشد که با توجه به عرض تیر مشخص شده در نقشه، ناودانی موجود در بلوك سقفی در هر طرف، در طول 5 سانتیمتر اضافه شده، از پلی استایرن اطرافش آزاد می گردد (لخت می گردد) و داخل مقطع بتنی تیر قرار می گیرد که این موضوع باعث می شود بلوك سقفی نیز در تیر بتنی در گیر شود.
 • خیز منفی
هنگام شمع بندي، خیز مناسبی به طرف بالا در بلوك سقفی در نظر گرفته می شود تا پس از بتن ریزي خیز در نظر گرفته شده حذف و سقف مسطح گردد، پیشنهاد میگردد در صورتیکه چهار تراش زیر شمع ها بر روي خاك متراکمکوبیده شده قرار گرفته باشد، این خیز در حدود 400/L دهانه ودر صورتیکه شمع ها بر روي بتن سقف قرار می گیرند و بتن سقف به مقاومت مناسب رسیده باشد می توان مقدار فوق را با تایید دستگاه نظارت کاهش داد.
 • کلاف عرضی (tie beam )
کلاف عرضی به منظور جلوگیري از پیچش تیرهاي براي توزیع یکنواخت بار روي سقف و تقویت دیافراگم افقی ساختمان، عمود بر جهت تیرچه ها اجرا می گردد . در واقع پیچش در تیرچه ها در کلاف میانی خمش ایجاد میکند، همچنین براي توزیع بار تیرچه ها سختی خمشی کلاف میانی تاثیرگذار می باشد.